Algemene voorwaarden

 1. De Handelaarsvereniging van Wijnegem (hierna “handelaarsvereniging” genoemd) organiseert een actie onder de naam “De Sint in Wijnegem” die loopt van 6 november 2019 tot en met 6 december 2019.
 2. Iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België & Nederland mag hieraan deelnemen. De actie is gericht op kinderen tot 8 jaar, met begeleiding van een ouder/voogd. Iedere persoon kan maximaal 1 keer een afspraak maken bij de Sint.
 3. Deelnemers van de actie dienen via de website een inschrijvingsformulier te vervolledigen, waarna ze een afspraakbevestiging krijgen dat hen toegang geeft om tot bij de Sint te komen.
 4. Het management van Wijnegem heeft eenzijdig het recht om mensen niet toe te laten, indien deze niet voldoen aan de voorwaarden van de acti opgesomd in art.3. Deze beslissing kan dan ook niet aangevochten worden.
 5. Een afspraak maken met de Sint kan vanaf 31 oktober 2019 tot en met 6 december 2019.
 6. Binnen de 48u krijgen deelnemers een bevestiging per e-mail. Deze mail bevat een barcode. Deze barcode moet getoond worden bij aankomst op het centrale plein aan Villa Speculaas, de locatie waar de afspraak met de Sint plaatsvindt. Enkel op vertoon van de barcode wordt er toegang verleend.
 7. Tijdens de afspraak met de Sint krijgt iedereen de mogelijkheid om samen met de Sint op de foto te gaan, waarna ze deze kunnen aankopen. Wijnegem behoudt zich het recht om de verkoop van foto’s te weigeren indien deze ongepast zijn.
 8. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen, schade, ongeacht hun oorzaak of aard, voortvloeiend uit de deelname aan de actie.
 9. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname online tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd zou worden, evenmin als voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan. Zij zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade van eniger aard die het gevolg zou zijn van de deelname aan het event.
 10. Over de actie worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 11. De handelaarsvereniging behoudt zich het recht om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 12. De informatie en personengegevens die bij deze actie verzameld worden, zijn bestemd voor het interne gebruik van de handelaarsvereniging door middel van verwerking en analyse van gegevens. Zij kunnen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met de handelaarsvereniging. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 13. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.